ความเป็นมา

ศูนย์ความรู้ด้านการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นบริการรูปแบบใหม่ของสำนักหอสมุด ซึ่งพัฒนาขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี

ศูนย์ความรู้ด้านการเกษตร เป็นศูนย์บริการความรู้ในสาขาวิชาเกษตรและสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยขยายการให้บริการสารสนเทศด้านการเกษตรจากฐานความรู้ที่สำนักหอสมุดได้พัฒนาและสั่งสมมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน ในนามศูนย์สนเทศทางการเกษตรแห่งชาติ และศูนย์สนเทศทางกระบือนานาชาติ โดยมีเครือข่ายความร่วมมือในระดับประเทศและระดับนานาชาติ ในฐานะของศูนย์ประสานงานสารนิเทศ สาขาเกษตรศาสตร์ และศูนย์เครือข่ายสารสนเทศทางการเกษตรนานาชาติ (AGRIS) ขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ

ศูนย์ความรู้ด้านการเกษตร ได้นำแนวคิดในการจัดการความรู้ ร่วมกับการนำเทคโนโลยีสารสนเทศ มาประยุกต์ใช้ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการและการให้บริการสารสนเทศด้านการเกษตร เพื่อสนับสนุนการเรียน การสอน การวิจัย และการให้บริการวิชาการแก่สังคม

วัตถุประสงค์

1.  เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี และเฉลิมพระชนมพรรษา 80 ชันษา


2.  เพื่อพัฒนาศูนย์ความรู้ด้านการเกษตร ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรของผู้ใช้ทุกกลุ่มทั้งอาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา ผู้ประกอบการ ตลอดจนเกษตรกรและผู้ สนใจทั่วไป

3.  เพื่อเป็นศูนย์รวมและเป็นศูนย์บริการหนังสือและสื่อความรู้ด้านการเกษตรของประเทศไทย

4.  เพิ่มขีดความสามารถในการจัดการความรู้ด้านการเกษตร เพื่อสร้างความเป็นเลิศในการวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Research University)

5.  ขยายศักยภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการเป็นศูนย์กลางความรู้ด้านการเกษตรในระดับชาติ และขยายเครือข่ายความร่วมมือในระดับนานาชาติ

6เพื่อเป็นพื้นที่นำร่องในการทดลองประยุกต์ใช้แนวคิดแบบใหม่ๆในการให้บริการ เช่น การประยุกต์ใช้แนวคิดด้านการจัดการความรู้และการบริหารจัดการ  สารสนเทศ ผนวกกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

7.  เพื่อเป็นหน่วยบริการต้นแบบ ในการทดลองใช้เทคโนโลยีและระบบสารสนเทศใหม่ๆ เช่นระบบห้องสมุดแบบเปิดเผยรหัส และระบบห้องสมุดดิจิตอล

บริการ

1.  บริการหนังสือและสื่อความรู้ด้านการเกษตร
2.  บริการสืบค้นสารสนเทศด้านการเกษตร
3.  บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้าด้านการเกษตร
4.  บริการพัฒนาฐานข้อมูลเฉพาะสาขาด้านการเกษตร
5.  บริการฝึกอบรม การสืบค้นสารสนเทศ และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการให้บริการสารสนเทศด้านการเกษตร
6.  บริการสำเนาเอกสารฉบับเต็มที่ผู้ใช้สืบค้นได้จากฐานข้อมูลที่อยู่ในความรับผิดชอบ
7.  บริการจัดเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างผู้รู้และผู้สนใจ ด้านการเกษตร
8.  จัดกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ เพื่อสนับสนุนการใช้สารสนเทศและส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการเกษตร
9. ให้บริการห้องศึกษาเดี่ยวและห้องศึกษากลุ่มแก่นิสิตและบุคลากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Get a better hosting deal with a hostgator coupon or play poker on party poker
เว็บเดิม
ศูนย์ความรู้ด้านการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชั้น 3 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ.เกษตรศาสตร์ จตุจักร กรุงเทพฯ 10903
โทรศัพท์: 02-9428616 ต่อ 345,346 โทรสาร: 02-9406688 E-mail: agkc@ku.ac.th

Copyright 2013 ศูนย์ความรู้ด้านการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Kasetsart University Agriculture Knowledge Centre) - แนะนำศูนย์.
Joomla Templates by Wordpress themes free