ความเป็นมา

ศูนย์ความรู้ด้านการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นบริการรูปแบบใหม่ของสำนักหอสมุด ซึ่งพัฒนาขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี

ศูนย์ความรู้ด้านการเกษตร เป็นศูนย์บริการความรู้ในสาขาวิชาเกษตรและสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยขยายการให้บริการสารสนเทศด้านการเกษตรจากฐานความรู้ที่สำนักหอสมุดได้พัฒนาและสั่งสมมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน ในนามศูนย์สนเทศทางการเกษตรแห่งชาติ และศูนย์สนเทศทางกระบือนานาชาติ โดยมีเครือข่ายความร่วมมือในระดับประเทศและระดับนานาชาติ ในฐานะของศูนย์ประสานงานสารนิเทศ สาขาเกษตรศาสตร์ และศูนย์เครือข่ายสารสนเทศทางการเกษตรนานาชาติ (AGRIS) ขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ

ศูนย์ความรู้ด้านการเกษตร ได้นำแนวคิดในการจัดการความรู้ ร่วมกับการนำเทคโนโลยีสารสนเทศ มาประยุกต์ใช้ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการและการให้บริการสารสนเทศด้านการเกษตร เพื่อสนับสนุนการเรียน การสอน การวิจัย และการให้บริการวิชาการแก่สังคม

Get a better hosting deal with a hostgator coupon or play poker on party poker
เว็บเดิม
ศูนย์ความรู้ด้านการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชั้น 3 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ.เกษตรศาสตร์ จตุจักร กรุงเทพฯ 10903
โทรศัพท์: 02-9428616 ต่อ 345,346 โทรสาร: 02-9406688 E-mail: agkc@ku.ac.th

Copyright 2013 ศูนย์ความรู้ด้านการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Kasetsart University Agriculture Knowledge Centre) - ความเป็นมา.
Joomla Templates by Wordpress themes free