วัตถุประสงค์

1.  เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี และเฉลิมพระชนมพรรษา 80 ชันษา


2.  เพื่อพัฒนาศูนย์ความรู้ด้านการเกษตร ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรของผู้ใช้ทุกกลุ่มทั้งอาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา ผู้ประกอบการ ตลอดจนเกษตรกรและผู้ สนใจทั่วไป

3.  เพื่อเป็นศูนย์รวมและเป็นศูนย์บริการหนังสือและสื่อความรู้ด้านการเกษตรของประเทศไทย

4.  เพิ่มขีดความสามารถในการจัดการความรู้ด้านการเกษตร เพื่อสร้างความเป็นเลิศในการวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Research University)

5.  ขยายศักยภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการเป็นศูนย์กลางความรู้ด้านการเกษตรในระดับชาติ และขยายเครือข่ายความร่วมมือในระดับนานาชาติ

6เพื่อเป็นพื้นที่นำร่องในการทดลองประยุกต์ใช้แนวคิดแบบใหม่ๆในการให้บริการ เช่น การประยุกต์ใช้แนวคิดด้านการจัดการความรู้และการบริหารจัดการ  สารสนเทศ ผนวกกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

7.  เพื่อเป็นหน่วยบริการต้นแบบ ในการทดลองใช้เทคโนโลยีและระบบสารสนเทศใหม่ๆ เช่นระบบห้องสมุดแบบเปิดเผยรหัส และระบบห้องสมุดดิจิตอล

Get a better hosting deal with a hostgator coupon or play poker on party poker
เว็บเดิม
ศูนย์ความรู้ด้านการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชั้น 3 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ.เกษตรศาสตร์ จตุจักร กรุงเทพฯ 10903
โทรศัพท์: 02-9428616 ต่อ 345,346 โทรสาร: 02-9406688 E-mail: agkc@ku.ac.th

Copyright 2013 ศูนย์ความรู้ด้านการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Kasetsart University Agriculture Knowledge Centre) - วัตถุประสงค์.
Joomla Templates by Wordpress themes free