บริการ

1.  บริการหนังสือและสื่อความรู้ด้านการเกษตร
2.  บริการสืบค้นสารสนเทศด้านการเกษตร
3.  บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้าด้านการเกษตร
4.  บริการพัฒนาฐานข้อมูลเฉพาะสาขาด้านการเกษตร
5.  บริการฝึกอบรม การสืบค้นสารสนเทศ และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการให้บริการสารสนเทศด้านการเกษตร
6.  บริการสำเนาเอกสารฉบับเต็มที่ผู้ใช้สืบค้นได้จากฐานข้อมูลที่อยู่ในความรับผิดชอบ
7.  บริการจัดเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างผู้รู้และผู้สนใจ ด้านการเกษตร
8.  จัดกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ เพื่อสนับสนุนการใช้สารสนเทศและส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการเกษตร
9. ให้บริการห้องศึกษาเดี่ยวและห้องศึกษากลุ่มแก่นิสิตและบุคลากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Get a better hosting deal with a hostgator coupon or play poker on party poker
เว็บเดิม
ศูนย์ความรู้ด้านการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชั้น 3 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ.เกษตรศาสตร์ จตุจักร กรุงเทพฯ 10903
โทรศัพท์: 02-9428616 ต่อ 345,346 โทรสาร: 02-9406688 E-mail: agkc@ku.ac.th

Copyright 2013 ศูนย์ความรู้ด้านการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Kasetsart University Agriculture Knowledge Centre) - บริการ.
Joomla Templates by Wordpress themes free