คลังความรู้ดิจิทัลด้านการเกษตร

คลังความรู้ดิจิทัลด้านการเกษตร เป็นคลังข้อมูลที่รวบรวมองค์ความรู้จากผลงานวิจัย หนังสือ ตำรา และบทความรู้ด้านการเกษตรของประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2523 เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบัน สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในฐานะที่เป็นศูนย์สนเทศทางการเกษตรแห่งชาติ และศูนย์ประสานงานสารนิเทศ สาขาเกษตรศาสตร์ ร่วมกับหน่วยงานความร่วมมือในเครือข่ายสารสนเทศเกษตรไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันบันทึกผลงานและผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านการเกษตร เพื่อการใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการเกษตรของประเทศอย่างยั่งยืน

คลังความรู้ดิจิทัลด้านการเกษตร ให้บริการข้อมูลบรรณานุกรม และเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ที่ http://agkb.lib.ku.ac.th/ โดยเกษตรกร นักวิชาการ และผู้สนใจ สามารถสืบค้นข้อมูลผ่านอินเตอร์เน็ตได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ดำเนินการโดย ศูนย์สนเทศทางการเกษตรแห่งชาติ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
โทร 0-2942-8616 ต่อ 333, 346    email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.     http://thaiagris.lib.ku.ac.th


 

การเสวนา “ปฏิรูปการผลิตพืชผักมุมมองจากออสเตรเลียถึงไทยสู่อาเซียน”

การเสวนา "ปฏิรูปการผลิตพืชผัก...มุมมองจากออสเตรเลียถึงไทยสู่อาเซียน"

วันจันทร์ที่ 20 ตุลาคม 2557 เวลา 13:30 - 16:00 น.

ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ช่วงที่ 1

ช่วงที่ 2

ช่วงที่ 3

ช่วงที่ 4

 


ระบบบริการฐานข้อมูลข้าวและชาวนาไทย

ฐานข้อมูลข้าวและชาวนาไทยเป็นฐานข้อมูลที่แสดงผลงานวิจัยและบทความรู้เรื่องข้าวและชาวนาไทย โดยรวบรวมข้อมูลทั้งที่เป็นผลงานวิจัย วิทยานิพนธ์ หนังสือ ตำรา วารสารและบทความรู้ทั่วไป ให้บริการเพื่อเป็นฐานความรู้ในการพัฒนาเกษตรกรผู้ปลูกข้าว และเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวของประเทศ ดำเนินการพัฒนาฐานข้อมูลโดยศูนย์สนเทศทางการเกษตรแห่งชาติ สำนักหอสมุด ร่วมกับศูนย์ความเป็นเลิศแห่งนวัตกรรมข้าว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และกรมการข้าว 

ฐานข้อมูลข้าวและชาวนาไทยให้บริการข้อมูลบรรณานุกรมและเอกสารฉบับเต็ม ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ที่ http://pikul.lib.ku.ac.th/rice โดยอาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา เกษตรกร และผู้สนใจ สามารถสืบค้นข้อมูลโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สามารถเปิดเอกสารฉบับเต็มอ่านได้ทันที นอกจากนี้ ยังมีระบบการให้บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านข้าว ซึ่งเป็นหนังสือที่ได้รับอนุญาตสิทธิ์ในการเผยแพร่จากเจ้าของผลงานและหน่วยงานในเครือข่ายสารสนเทศเกษตรไทย ให้บริการภายใต้ระบบบริการฐานข้อมูลข้าวและชาวนาไทย

ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์สนเทศทางการเกษตรแห่งชาติ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
โทร 0-2942-8616 ต่อ 333, 346    email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.     http://thaiagris.lib.ku.ac.th


 

Get a better hosting deal with a hostgator coupon or play poker on party poker
เว็บเดิม
ศูนย์ความรู้ด้านการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชั้น 3 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ.เกษตรศาสตร์ จตุจักร กรุงเทพฯ 10903
โทรศัพท์: 02-9428616 ต่อ 345,346 โทรสาร: 02-9406688 E-mail: agkc@ku.ac.th

Copyright 2013 ศูนย์ความรู้ด้านการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Kasetsart University Agriculture Knowledge Centre) - ข่าวสารและกิจกรรม.
Joomla Templates by Wordpress themes free