แนะนำสวนพฤษศาสตร์้ มก.
 ◎ ฐานข้อมูลพรรณไม้
 ◎ แหล่งข้อมูลน่าสนใจ
 ◎ หนังสือพรรณไม้
 ◎ เอกสารอ้างอิง


      ◎ รายชื่อพรรณไม้ ในสวนพฤกษศาสตร์
           ◎ ชื่อชนิด
           ◎ ชื่อวงศ์

      ◎ รายชื่อพรรณไม้ ตามผังการจัดสวน

      ◎ ค้นหาชื่อพรรณไม้

 
จัดทำโดย ศูนย์ความรู้ด้านการเกษตร สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์