ชื่อพืช: จันทน์แดง (009)
ชื่อวงศ์ ชื่อวิทยาศาสตร์ ถิ่นกำเินิด
DRACAENACEAE Dracaena loureiri Gagnep. Indo - China
ข้ิอมูลเพิ่มเติม:
http://158.108.89.200/agbbc/Plant%20for%20Landscape%20WebSite/Webpage/Shrubs/จันทร์ผา.html
สืบค้นข้อมูล:
Google
ฐานข้อมูลด้านการเกษตร เครือข่ายสารสนเทศเกษตรไทย