ชื่อพืช: แคนา (148)
ชื่อวงศ์ ชื่อวิทยาศาสตร์ ถิ่นกำเินิด
BIGNONIACEAE Dolichandrone spathacea Schum. S.E. Asia
ข้ิอมูลเพิ่มเติม:
-ไม่พบข้อมูล-
สืบค้นข้อมูล:
Google
ฐานข้อมูลด้านการเกษตร เครือข่ายสารสนเทศเกษตรไทย