ชื่อพืช: เสน่ห์จันทน์แดง (255)
ชื่อวงศ์ ชื่อวิทยาศาสตร์ ถิ่นกำเินิด
ARACEAE Homalomena rubescens Kunth. Trop. S. Asia, S.W. Pacific, S. America
ข้ิอมูลเพิ่มเติม:
http://www.panmai.com/warn/Warn_ARACEAE.htm
สืบค้นข้อมูล:
Google
ฐานข้อมูลด้านการเกษตร เครือข่ายสารสนเทศเกษตรไทย