รูปแบบในการสืบค้นฐานข้อมูลพรรณไม้
(โปรดกดปุ่มเลือกรูปแบบในการสืบค้น)

สืบค้นโดยการระบุเงื่อนไข
       ( Find a Plant Search by Select Criteria )

     
สืบค้นโดยเลือกจากรายชื่อพืชทั้งหมด
( Find a Plant Search by All Plants Name)
การจัดทำฐานข้อมูลพรรณไม้ที่ใช้ในงานภูมิสถาปัตยกรรม

วัตถุประสงค์ในการ
จัดทำฐานข้อมูล
ขั้นตอนการดำเนินการ
เอกสารอ้างอิง
Contact Us

สืบค้นโดยการเลือกประเภทของพืช
       ( Find a Plant Search by Select Type )