Shrubs
 
กุหลาบพุกาม
 ชื่อวิทยาศาสตร์ : Pereskia bleo (Kunth) DC.   
 ชื่อวงศ์ : Cactaceae   
 ชื่อสามัญ : Wax rose
 ชื่อพื้นเมือง : -
   ชนิดพืช [Plant Type] : ไม้พุ่ม
   ขนาด [Size] : สูงไม่เกิน 8 เมตร
   สีดอก [Flower Color] : สีส้มแดงหรือสีแดง
   ฤดูที่ดอกบาน [Bloom Time] : ตลอดปี
   อัตราการเจริญเติบโต [Growth Rate] : เร็ว
   ลักษณะนิสัย [Habitat] : ดินร่วน ระบายน้ำได้ดี
     ความชื้น [Moisture] : ปานกลาง-ต่ำ
     แสง [Light] : แดดเต็มวัน-ปานกลาง
Additional
Images
   
   
   
   
 ลักษณะทั่วไป (Characteristic) :   ไม้พุ่มขนาดใหญ่หรือไม้ต้นขนาดเล็ก ไม่ผลัดใบ เรือนยอดแผ่กว้าง ลำต้นสี
เขียวเป็นมัน กิ่งก้านตั้งตรง และมีหนามสั้นๆเป็นกระจุก
 ใบ (Foliage) : ใบเดี่ยว เรียงสลับ ใบรูปรีแคบถึงรูปขอบขนานหรือรูปใบหอก กว้าง 4-7 เซนติเมตร ยาว 6-20
เซนติเมตร ปลายใบเรียวแหลม โคนใบสอบ ขอบใบเป็นคลื่น แผ่นใบค่อนข้างหนา ผิวใบด้านบนสีเขียวเป็นมัน
 ดอก (Flower) :   สีส้มแดงหรือสีแดง   ออกดอกเดี่ยวหรือเป็นกลุ่ม 2-3 ดอกที่ปลายกิ่ง   ทยอยบาน ฐานดอก
คล้ายกรวย 5 เหลี่ยม ขอบหยักเล็กน้อย กลีบดอกหนา ผิวเป็นมันคล้ายเคลือบด้วยขี้ผึ้งซ้อนกัน 6-8 กลีบ รูปไข่
กลับ   กว้าง 1.5-2 เซนติเมตร  ยาว 2-3 เซนติเมตร ปลายกลีบเว้าตื้นหรือมน และมีติ่งแหลม ดอกบานเต็มที่
กว้าง 4-5 เซนติเมตร
 ผล (Fruit) :  ผลสด  รูปทรงกรวยห้าเหลี่ยม  คล้ายฝักบัวเมื่อแก่เป็นสีเหลือง เมล็ดสีน้ำตาลดำ รูปไข่กลับหรือ
รูปไต

 การใช้งานด้านภูมิทัศน์ (Landscape Used) :    ดอกและผลสวย  นิยมปลูกริมรั้วเพราะมีหนาม เหมาะปลูกใน
พื้นที่แห้งแล้ง ไม่ทนน้ำท่วมขัง ปลูกในที่สาธารณะ ริมทะเล ไม่เหมาะปลูกใกล้สนามเด็กเล่น

 ประโยชน์ :   -