Trees
 
โมกมัน
 ชื่อวิทยาศาสตร์ : Wrightia arborea (Dennst.) Mabb.
 ชื่อวงศ์ : Apocynaceae
 ชื่อสามัญ : Ivory, Darabela, Karingi, Lanete
 ชื่อพื้นเมือง : แนแก มักมัน มูกน้อย มูกมัน โมกน้อย เส่ทือ
   ชนิดพืช [Plant Type] : ไม้ต้น
   ขนาด [Size] : สูง 5-15 เมตร
   สีดอก [Flower Color] : สีขาวอมเหลือง
   ฤดูที่ดอกบาน [Bloom Tiem] : เม.ย.-พ.ค.
   อัตราการเจริญเติบโต [Growth Rate] : ปานกลาง
   ลักษณะนิสัย [Habitat] : ขึ้นได้ในดินทั่วไป
     ความชื้น [Moisture] : ปานกลาง
     แสง [Light] : แดดเต็มวัน
Additional
Images
   
   
   
 ลักษณะทั่วไป (Characteristic) :  ไม้ต้นขนาดเล็กถึงขนาดกลาง  ผลัดใบ  เรือนยอดกลมหรือรูปไข่   เปลือกสีขาว
หรือเทาอ่อนแตกเป็นร่องตื้นๆ ตามยาวลำต้น มีช่องระบายอากาศทั่วไป
 ใบ (Foliage) : ใบเดี่ยว เรียงตรงข้ามสสับตั้งฉาก ใบรูปรี รูปไข่หรือรูปไข่กลับ กว้าง 3-8 เซนติเมตร ยาว 7-18 เซนติเมตร ปลายใบยาวคล้ายหาง โคนใบสอบเรียว ขอบใบเรียบ แผ่นใบนุ่มมีขนละเอียดทั้งสองด้าน
 ดอก (Flower) :    สีขาวอมเหลือง  ด้านนอกสีเขียวอ่อน  เมื่อดอกใกล้โรยจะเป็นสีม่วงแกมเหลือง   มีกลิ่นหอม
ออกเป็นช่อแบบช่อกระจุกซ้อนประกอบตามปลายกิ่ง   ช่อดอกยาว 4-6 เซนติเมตร  กลีบเลี้ยง   โคนเชื่อมติดกัน
เป็นรูปกรวยปลายแยกเป็น 5 แฉก    มีขนหนาแน่นทั้งสองด้าน  กลีบดอกโคนเชื่อมเป็นหลอดปลายแยกเป็น  5 แฉก ดอกบานจะบิดเป็นรูปกังหัน กว้างประมาณ 2.5 เซนติเมตร
 ผล (Fruit) :  ผลแห้งแตก  เป็นฝัก  รูปทรงกระบอก  กว้าง 8-13 เซนติเมตร ยาว 9-30 เซนติเมตร มีร่อง 2 ร่อง
อยู่ตรงข้ามกัน ผิวขรุขระ เมล็ดมีขนอ่อนสีน้ำตาล ยาวติดกันเป็นกระจุก คล้ายโมกหลวง
 การใช้งานด้านภูมิทัศน์ (Landscape Used) :  ทรงพุ่มสวย เหมาะกับสวนป่า ดอกมีกลิ่นหอม
 ประโยชน์ :  เป็นพืชสมุนไพรมีสรรพคุณ แก้ดีพิการ ขับน้ำเหลือง รักษาโรคไต ทำธาตุให้ปกติ