ไม้ป่ายืนต้นของไทย
WILD TREES IN THAILAND
     
 
 
   
Wild Trees
 
กระถิน
   
 ชื่อวิทยาศาสตร์ : Leucaena leucocephala (Lam.)
de Wit
   
 ชื่อวงศ์ : Leguminosae-Mimosoideae
   
 ชื่อสามัญ : Horse tamarind, Leucaena
   
 ชื่อพื้นเมือง : กระถินไทย กระถินบ้าน กระถินยักษ์ กะเส็ด
โคก  กะเส็ดบก  ตอเบา  สะตอเทศ  สะตอเบา ผักก้านถิน
ผักหนองบก
.
.
 ลักษณะทั่วไป (Characteristic) :       ไม้ต้นขนาดเล็ก
สูง  3-10 เมตร  ไม่ผลัดใบ  เรือนยอดเป็นรูปไข่หรือกลม เปลือกเรียบสีเทา   มีปุ่มนูนของรอยกิ่งก้านที่หลุดร่วงไป
Additional
Images
 ใบ(Foliage) :   ใบประกอบแบบขนนกสองชั้น  เรียงสลับ ยาว 12.5-25 เซนติเมตร แกนกลางใบประกอบมีขน
แยกแขนง 3-10 คู่  เรียงตรงข้าม  ยาว 5-10 เซนติเมตร  ใบย่อย 5-20 คู่ เรียงตรงข้าม ใบรูปขอบขนาน กว้าง
2-5 มิลลิเมตร ยาว 0.6-2.1 เซนติเมตร ปลายใบแหลม โคนใบเบี้ยว ชอบใบมีขน เส้นแขนงใบข้างละ 5-6 เส้น ก้านใบย่อยยาว 1 มิลลิเมตร

 ดอก (Flower) :  สีขาว  ออกเป็นช่อแบบช่อกระจุกแน่นตามซอกใบและปลายกิ่ง 1-3 ช่อ กลีบเลี้ยงโคนติดกัน
เป็นรูประฆัง ปลายแยกเป็นสามเหลี่ยมเล็ก 5 แฉก มีขน กลีบดอก 5 กลีบ เกสรเพศผู้ 10 อัน ช่อดอกบานเต็มที่
กว้าง 2-2.5 เซนติเมตร

 ผล (Fruit) :  ผลเป็นฝักแบนแห้งแตก   กว้าง 1.5-2 เซนติเมตร ยาว 10-20 เซนติเมตร โคนสอบ ปลายแหลม เมล็ดเรียงตามขวาง 15-30 เมล็ด สีน้ำตาลเป็นมัน
 ระยะการเป็นดอก-ผล :  ดอก พ.ค.-มิ.ย./ ผล ก.ค.-ม.ค.
 นิเวศวิทยา : ปลูกและกระจายพันธุ์ทั่วไป
 การใช้งานด้านภูมิทัศน์ (Landscape Used) :  แข็งแรงเจริญเติบโตเร็ว ปลูกเพื่อเป็นแนวกันลม บังแดด เหมาะใน
พื้นที่ที่มีการดูแลรักษาต่ำ
 ประโยชน์ : ยอดอ่อนและฝักอ่อนใช้กินเป็นผักได้ เมล็ดนำมาทำเครื่องประดับ ส่วนต่างๆเป็นอาหารของสัตว์ เปลือก
ให้เส้นใยทำกระดาษได้ ดอกบำรุงตับ รากช่วยชับลม ชับระดูขาว
 ตำแหน่งที่พบ :  GPS : พิกัดที่  N  14 องศา 44.470 ลิปดา       
                                             E 098 องศา 37.622 ลิปดา
W I L D    T R E E S    I N    T H A I L A N D