“จินดามณี” ระบบห้องสมุดโอเพนซอร์สของไทย

จินดามณีเป็นระบบห้องสมุดที่พัฒนามาจากระบบห้องสมุดเปิดเผยรหัส (Open source) Koha ซึ่งเป็นระบบที่มีการประยุกต์ใช้ในห้องสมุดต่างประเทศหลายแห่ง  เนื่องจากเป็นระบบที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ software และ database ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ จินดามณี มีฟังก์ชันการทำงานพื้นฐานต่าง ๆ เช่นเดียวกับระบบห้องสมุดทั่วไป ได้แก่ ระบบ Acquisition, Catalogue, Circulation, Member, Authorities, Report ซึ่งสนับสนุนการทำงานต่าง ๆ ของห้องสมุด และยังสามารถพัฒนาฟังก์ชั่นการทำงานเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับความต้องการของห้องสมุดแต่ละแห่ง สามารถรองรับการทำงานของห้องสมุดที่มีขนาดเล็กจนถึงห้องสมุดขนาดใหญ่ได้ ระบบห้องสมุดจินดามณี จึงเหมาะสมกับห้องสมุดที่ต้องการประหยัดงบประมาณในการจัดซื้อระบบและต้องการพึ่งพาตนเองทางเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยศูนย์ความรู้ด้านการเกษตร (Agriculture Knowledge Centre) สำนักหอสมุด และ หน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะการประมวลผลภาษาธรรมชาติและเทคโนโลยีสารสนเทศอัจฉริยะ (NAiST-Lab) ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ร่วมกันศึกษาซอฟต์แวร์ห้องสมุดแบบเปิดเผยรหัส Koha และได้ทำการทดสอบประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการงานของห้องสมุดศูนย์ความรู้ด้านการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 เป็นต้นมา จนสามารถพัฒนาต่อยอดเป็นระบบห้องสมุด “จินดามณี” เพื่อใช้เป็นระบบห้องสมุดเปิดเผยรหัสต้นแบบสำหรับห้องสมุดในประเทศไทย ระบบห้องสมุดจินดามณี ได้รับการแก้ปัญหาข้อบกพร่องและพัฒนาระบบให้สามารถใช้งานกับภาษาไทย โดยได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คณะผู้วิจัย

วันเพ็ญ ศรีจันทร์กุล        วสุเทพ ขุนทอง               ถิรนันท์ ดำรงค์สอน         พุฒิพงศ์ ยองทอง

พิศิษฐ์ โสมวดี             สุพรรณี หงษ์ทอง         อารีย์ ธัญกิจจานุกิจ

ที่ปรึกษา           รศ.ดร. อัศนีย์ ก่อตระกูล