sample image lg

  ศูนย์ความรู้ด้านการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้พัฒนาขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี โดยให้บริการความรู้ในสาขาวิชาเกษตรและสาขาที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นการขยายการให้บริการสารสนเทศด้านการเกษตรจากฐานความรู้ที่ศูนย์สนเทศทางการเกษตรแห่งชาติและศูนย์สนเทศทางกระบือนานาชาติได้มีการพัฒนาสั่งสมมาอย่างต่อเนื่องยาวนานโดยนำแนวคิดในการจัดการความรู้ร่วมกับการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ผสมผสานกับการนำแนวคิดห้องสมุดด้านการเกษตรมีชีวิตมาใช้ในการจัดพื้นที่และสภาพแวดล้อมภายในศูนย์ฯ ส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนความรู้ ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ และจัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการเกษตรให้เป็นที่กว้างขวางมากขึ้นและเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการและการให้บริการสารสนเทศด้านการเกษตร เพื่อสนับสนุนการเรียน การสอน การวิจัย และการให้บริการวิชาการแก่สังคม


ข่าวสาร

1. ก.เกษตรฯ เร่งจ่ายเงินเยียวยาน้ำท่วม พื้นที่การเกษตรเสียหายใน 65 จังหวัด

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เร่งสำรวจพื้นที่การเกษตร ที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วม หลังปริมาณน้ำในหลายพื้นที่ลดลงเป็นปกติ เพื่อเร่งจ่ายเงินเยียวยาตามระเบียบกระทรวงการคลัง โดยมีอัตราการช่วยเหลือครัวเรือนละไม่เกิน 30 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 1,340 บาทต่อไร่ /พืชไร่และพืชผัก 1,980 บาทต่อไร่ /ไม้ผลไม้ยืนต้นและอื่น ...

อ่านต่อ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565
2. วช. หนุนทีมวิจัย สจล. ถ่ายทอดกระบวนการผลิตไอน้ำสมุนไพร ต่อยอดองค์ความรู้กับภูมิปัญญาท้องถิ่น

วช. หนุนทีมวิจัย สจล. ถ่ายทอดกระบวนการผลิตไอน้ำสมุนไพร ต่อยอดองค์ความรู้กับภูมิปัญญาท้องถิ่น ช่วยเกษตรกรลดต้นทุนในการป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืช ชี้เป็นเทคโนโลยีการเกษตรแบบปลอดภัย สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ ช่วยให้ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืนดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า กร ...

อ่านต่อ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565
3. งาน "4 ทศวรรษ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ สืบสาน รักษา ต่อยอด เพื่อพัฒนาชีวิตที่ยั่งยืน"

พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี รองประธานกรรมการบริหารโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นประธานในพิธีเปิดงานครบรอบวันก่อตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปีที่ 40 ภายใต้ชื่องาน “4 ทศวรรษ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ สืบสาน รักษา ต่อยอด เพื่อพัฒนาชีวิตที่ยั่งยืน” ณ ...

อ่านต่อ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565
4. ชวนเกษตรกรปรึกษา "ศูนย์บริการชาวนา" ใกล้บ้าน 51 แห่งทั่วประเทศ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี จัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ แก้ไขปัญหาด้านข้าวให้เกษตรกร พร้อมเชิญชวนใช้บริการศูนย์บริการชาวนาทั่วประเทศนายสุวิทย์ แก้วมณี นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี เปิดเผยว่า ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานีออกให้บริการทางวิชาการและถ่า ...

อ่านต่อ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565
5. ธ.ก.ส. จับมือ GPSC เติมทุนหนุนการขับเคลื่อนพลังงานสะอาด

นายธนารัตน์ งามวลัยรัตน์ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และนายวรวัฒน์ พิทยศิริ เจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (GPSC) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การศึกษาและพัฒนาพื้นที่เพื่อการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาด” เพื่อศึกษาและพัฒนาพื้นที่ ...

อ่านต่อ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565
6. นวัตกรรมผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสับปะรดปัตตาเวียและบรรจุภัณฑ์จากของเหลือทิ้งทางการเกษตร

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ( วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้การสนับสนุนทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในการผลิตคิดค้นผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสับปะรดปัตตาเวียและบรรจุภัณฑ์จากของเหลือทิ้งทางการเกษตร เพื่อแก้ปัญหาสินค้าล้นตลาดและราคาตกต่ำในฤดูการเก็บผลผลิต โดยเฉพาะในพื้นที่ภาค ...

อ่านต่อ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565
7. ข้าวเพื่อสุขภาพ: ข้าวต้านเบาหวาน

ข้าวเพื่อสุขภาพ: ข้าวต้านเบาหวานรู้จักโรคเบาหวานโรคเบาหวานจัดอยู่ในกลุ่มโรคเรื้อรัง ซึ่งเกิดจากภาวะผิดปกติในการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของร่างกายทำให้เกิดโรคแทรกซ้อนมากมาย เช่น  จอรับภาพตามัว ต้อกระจกหรือต้อหิน ไตวาย อาการชา ปลายมือปลายเท้า โรคหลอดเลือดหัวใจ ดังนั้นการดูแลควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดจ ...

อ่านต่อ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565
8. ดาหลา: จากพืชป่าสู่พืชเศรษฐกิจ

ดาหลา: จากพืชป่าสู่พืชเศรษฐกิจรู้จักดาหลาดาหลา หรือ Torch ginger, Ginger flower, Red ginger lily, Torch lily, Wild ginger, Combrang, Bunga kantan, Philippine wax flowerชื่อวิทยาศาสตร์: Etlingera elatior (Jack) R.M. Smith วงศ์ Zingiberaceaeถิ่นกำเนิด: มาเลเซีย อินโดนีเซีย ไทย นิวกินี ดาหลาเป็นไม้ ...

อ่านต่อ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565

แจ้งเตือน

1. ระวังหนอนกระทู้หอมในหอมแดง, หอมหัวใหญ่, หอมแบ่ง, กระเทียม

สภาพอากาศในช่วงนี้อากาศเย็นในตอนเช้า อุณหภูมิเริ่มลดลง และมีฝนตกบางพื้นที่ เตือนผู้ปลูกหอมแดง, หอมหัวใหญ่, หอมแบ่ง, กระเทียม ในระยะพัฒนาหัว รับมือหนอนกระทู้หอม หนอนกระทู้หอมจะเจาะเข้าไปอาศัยในใบหอมและกัดกินเนื้อเยื่อใบหอมทำให้ใบมีสีขาว และจะกัดกินไปถึงหัวหอมทำให้ไม่สามารถเก็บผลผลิตได้แนวทางป้องกันก ...

อ่านต่อ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565
2. ระวังหนอนใยผักในพืชตระกูลกะหล่ำ (เช่น คะน้า กะหล่ำปลี ผักกาดขาว กะหล่ำดอก บรอกโคลี ฯลฯ)

สภาพอากาศในช่วงนี้อากาศเย็นในตอนเช้า อุณหภูมิเริ่มลดลง และมีฝนตกบางพื้นที่ เตือนผู้ปลูกพืชตระกูลกะหล่ำ (เช่น คะน้า กะหล่ำปลี ผักกาดขาว กะหล่ำดอก บรอกโคลี ฯลฯ) ในทุกระยะการเจริญรับมือหนอนใยผักตัวเต็มวัยเพศเมียวางไข่เป็นฟองเดี่ยว ๆ หรือกลุ่มเล็ก ๆ ทั้งบนใบและใต้ใบพืช หนอนมีลักษณะเรียวยาว หัวแหลมท้ายแห ...

อ่านต่อ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565
3. ระวังโรคราน้ำค้างในชาโยเต้ (ฟักแม้ว หรือมะระหวาน)

สภาพอากาศในช่วงนี้อากาศเย็นในตอนเช้า อุณหภูมิเริ่มลดลง และมีฝนตกบางพื้นที่ เตือนผู้ปลูกชาโยเต้ (ฟักแม้ว หรือ มะระหวาน) ในทุกระยะการเจริญเติบโต รับมือโรคราน้ำค้าง (เชื้อรา Pseudoperonospora cubensis) มักพบอาการของโรคบนใบที่อยู่บริเวณด้านล่างของต้นก่อน แล้วขยายลุกลามไปยังใบที่อยู่ด้านบน อาการเริ่มแรกบ ...

อ่านต่อ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565
4. ระวังโรคแอนแทรคโนส หรือโรคหอมเลื้อย หรือโรคหมานอนในหอมแดง, หอมหัวใหญ่

สภาพอากาศในช่วงนี้อากาศเย็นในตอนเช้า อุณหภูมิเริ่มลดลง และมีฝนตกบางพื้นที่ เตือนผู้ปลูกหอมแดง, หอมหัวใหญ่ ในทุกระยะเจริญเติบโต พัฒนาหัว รับมือโรคแอนแทรคโนส หรือโรคหอมเลื้อย หรือโรคหมานอน (เชื้อรา Colletotrichum gloeosporioides)อาการของโรค พบได้บนใบ กาบใบ หรือส่วนหัว โดยเริ่มแรกพบจุดฉ่ำน้ำขนาดเล็ก ต ...

อ่านต่อ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565