sample image lg

  ศูนย์ความรู้ด้านการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้พัฒนาขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี โดยให้บริการความรู้ในสาขาวิชาเกษตรและสาขาที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นการขยายการให้บริการสารสนเทศด้านการเกษตรจากฐานความรู้ที่ศูนย์สนเทศทางการเกษตรแห่งชาติและศูนย์สนเทศทางกระบือนานาชาติได้มีการพัฒนาสั่งสมมาอย่างต่อเนื่องยาวนานโดยนำแนวคิดในการจัดการความรู้ร่วมกับการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ผสมผสานกับการนำแนวคิดห้องสมุดด้านการเกษตรมีชีวิตมาใช้ในการจัดพื้นที่และสภาพแวดล้อมภายในศูนย์ฯ ส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนความรู้ ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ และจัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการเกษตรให้เป็นที่กว้างขวางมากขึ้นและเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการและการให้บริการสารสนเทศด้านการเกษตร เพื่อสนับสนุนการเรียน การสอน การวิจัย และการให้บริการวิชาการแก่สังคม


ข่าวสาร

1. กระทรวงเกษตรฯ ประกาศรายชื่อเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ สถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ สหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ และปราชญ์เกษตรแห่งแผ่นดิน ประจำปี 2564

กระทรวงเกษตรฯ ได้คัดเลือกเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และสหกรณ์ดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๔ ประกอบด้วย เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติจำนวน ๑๖ สาขาอาชีพ สถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ จำนวน ๑๒ กลุ่ม สหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ จำนวน ๖ สหกรณ์ และปราชญ์เกษตรแห่งแผ่นดิน จำนวน ๓ สาขา ดังต่อไปนี้เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จ ...

อ่านต่อ วันที่ 11 พฤษภาคม 2564
2. ระวังโรคใบจุดหรือโรคใบจุดตากบในผักสลัด

สภาพอากาศในช่วงนี้อากาศร้อน มีฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และฝนตกหนักบางแห่ง  เตือนผู้ปลูกผักสลัด (โดยเฉพาะผักที่มีใบกว้าง เช่น กรีนคอส บัตเตอร์เฮด) ในทุกระยะการเจริญเติบโต รับมือโรคใบจุดหรือใบจุดตากบ (เชื้อรา Cercospora lactucae-sativa) เริ่มแรกแผลมีลักษณะเป็นจุดฉ่ำน้ำ สีน้ำตาลอ่อน ต่อมาแผลขยายใหญ่มีล ...

อ่านต่อ วันที่ 11 พฤษภาคม 2564
3. ก.เกษตรฯ จับมือ ส.อ.ท.ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาเกษตรแม่นยำ นำร่องพืช 5 ชนิด

นางดาเรศร์ กิตติโยภาส ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานคณะทำงานจัดทำแนวทางส่งเสริมการใช้ปัจจัยการผลิตและการปลูกพืชที่เหมาะสม กล่าวว่า จากนโยบายการตลาดนำการเกษตรของ รมว.เกษตรและสหกรณ์ ที่มุ่งมั่นสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรตลอดห่วงโซ่อุปทาน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและ ...

อ่านต่อ วันที่ 11 พฤษภาคม 2564
4. อนุมัติ 6.8 พันลบ. ส่งเสริมเกษตรกรชาวไร่อ้อยตัดอ้อยสด ลดฝุ่น PM 2.5

น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติโครงการช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยตัดอ้อยสด เพื่อลดฝุ่น PM 2.5 ฤดูการผลิตปี 2563/2564 กรอบวงเงิน 6,056 ล้านบาท โดยใช้แหล่งเงินทุนจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ ...

อ่านต่อ วันที่ 11 พฤษภาคม 2564
5. ครม. อนุมัติงบฯ 311 ลบ. ประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2564

น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบโครงการประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต 2564 วงเงินงบประมาณ 311.41 ล้านบาท โดยให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ทดลองจ่ายเงินอุดหนุนค่าเบี้ยประกันภัยก่อน และรัฐบาลจะชดเชยเงินตามจำนวนที่ ...

อ่านต่อ วันที่ 11 พฤษภาคม 2564
6. ธ.ก.ส. ออกมาตรการสินเชื่อฟื้นฟู-พักทรัพย์ พักหนี้ วงเงิน 1 หมื่นล้าน

ธ.ก.ส. ออกมาตรการสินเชื่อฟื้นฟูเพื่อเสริมสภาพคล่อง และมาตรการพักทรัพย์ พักหนี้ เพื่อช่วยผู้ประกอบการ SMEs เกษตร ภายใต้ พ.ร.ก. และประกาศ ธปท. ดอกเบี้ย 2% ต่อปี 2 ปีแรก โดยรัฐบาลจ่ายดอกเบี้ยแทนผู้กู้ในช่วง 6 เดือนแรก กำหนดชำระคืนภายใน 5 ปี วงเงินรวมทั้ง 2 มาตรการ 10,000 ล้านบาท เริ่มดำเนินการวันนี้ – ...

อ่านต่อ วันที่ 11 พฤษภาคม 2564

แจ้งเตือน

1. ระวังแมลงนูนหลวงในไร่อ้อย

ช่วงนี้สภาพอากาศร้อน มีฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และฝนตกหนักบางแห่ง เตือนผู้ปลูกอ้อยในระยะแตกกอ ปลูกใหม่ รับมือแมลงนูนหลวงการเข้าทำลายพืช ตัวหนอนของแมลงนูนหลวงเข้ากัดกินรากอ้อยเป็นอาหาร อาการเริ่มแรกของอ้อยที่ถูกทำลาย คือ ใบอ้อยมีสีเหลือง ต่อมาใบอ้อยจะแห้งตายมากผิดปกติ ในที่สุดอ้อยจะแห้งตายไปทั้งกอ กอ ...

อ่านต่อ วันที่ 11 พฤษภาคม 2564
2. พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร ระหว่างวันที่ 10-16 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

การคาดหมายลักษณะอากาศ ช่วงวันที่ 11 - 13 พ.ค. 64 ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย ทำให้ประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นบางแห่ง ส่วนในช่วงวันที่ 14 - 16 พ.ค. 64 คลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกเคลื่อนจากประเทศเมียนมาเข้าปกคลุมภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ประกอบกับลมตะว ...

อ่านต่อ วันที่ 11 พฤษภาคม 2564
3. พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร ระหว่างวันที่ 30 เมษายน - 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

การคาดหมายลักษณะอากาศ ช่วงวันที่ 30 เม.ย. - 2 พ.ค. บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่ปกคลุมภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางของประเทศไทย มีกำลังอ่อนลง ประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบน ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณดังกล่าว มีฝนฟ้ ...

อ่านต่อ วันที่ 6 พฤษภาคม 2564
4. แนะเกษตรกรระวังโรคเน่าเละในผักตระกูลกะหล่ำและผักกาด

ช่วงที่มีฝนฟ้าคะนองตกหนักบางแห่งและมีความชื้นในอากาศสูง เตือนเกษตรกรผู้ปลูกผักตระกูลกะหล่ำและผักกาด อาทิ กะหล่ำปลี กะหล่ำดอก บรอกโคลี คะน้า ผักกาดขาว ผักกาดหอม และกวางตุ้ง ให้เตรียมรับมือการระบาดของโรคเน่าเละ ที่สามารถพบได้ทุกระยะการเจริญเติบโตของพืช      โรคเน่าเละจะแสดงอาการเริ่มแรกพบบนใบหรือบริเ ...

อ่านต่อ วันที่ 6 พฤษภาคม 2564