sample image lg

  ศูนย์ความรู้ด้านการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้พัฒนาขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี โดยให้บริการความรู้ในสาขาวิชาเกษตรและสาขาที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นการขยายการให้บริการสารสนเทศด้านการเกษตรจากฐานความรู้ที่ศูนย์สนเทศทางการเกษตรแห่งชาติและศูนย์สนเทศทางกระบือนานาชาติได้มีการพัฒนาสั่งสมมาอย่างต่อเนื่องยาวนานโดยนำแนวคิดในการจัดการความรู้ร่วมกับการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ผสมผสานกับการนำแนวคิดห้องสมุดด้านการเกษตรมีชีวิตมาใช้ในการจัดพื้นที่และสภาพแวดล้อมภายในศูนย์ฯ ส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนความรู้ ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ และจัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการเกษตรให้เป็นที่กว้างขวางมากขึ้นและเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการและการให้บริการสารสนเทศด้านการเกษตร เพื่อสนับสนุนการเรียน การสอน การวิจัย และการให้บริการวิชาการแก่สังคม


ข่าวสาร

1. เพิ่มมูลค่า "ผ้าทอเบญจศรี" ย้อมติดสีไว ให้กลิ่นหอมดอกลำดวน

กระทรวง อว. ได้นำงานวิจัยและนวัตกรรมต่าง ๆ เข้ามาส่งเสริมเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ผ้าทอในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ โดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้พัฒนาเอนไซม์เอนอีซ (ENZease) สารชีวภาพที่ผลิตได้จากเชื้อจุลินทรีย์ทดแทนการใช้สารเคมี ที่ช่วยทำความสะอาดเส้นใย และเพิ่มประสิทธิภาพการติ ...

อ่านต่อ วันที่ 27 พฤษภาคม 2565
2. กยท. เตือนชาวสวนยาง จับตาโรคยางช่วงหน้าฝน หากพบโรครีบแจ้ง

การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เร่งเตือนชาวสวนยาง จับตาโรคยางพาราช่วงหน้าฝน ย้ำเกษตรกรหมั่นสังเกตสวนยางของตน พร้อมแนะวิธีป้องกันและกำจัดโรคก่อนลุกลามเสียหายดร.กฤษดา สังข์สิงห์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยยาง การยางแห่งประเทศไทย กล่าวเตือนพี่น้องเกษตรชาวสวนยางว่า ขณะนี้ ประเทศไทยได้เข้าสู่ฤดูฝนอย่างเต็มตัว ซึ ...

อ่านต่อ วันที่ 27 พฤษภาคม 2565
3. พืชสงวน 11 ชนิด ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

มาตรา 30 ห้ามมิให้ผู้ใดส่งออกซึ่งพืชสงวน เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากรัฐมนตรีและเฉพาะเพื่อประโยชน์ในการทดลอง หรือวิจัยในทางราชการเท่านั้นบทลงโทษ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 30 ต้องระวางโทษ จำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินสี่พันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับอ้างอิง http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/001 ...

อ่านต่อ วันที่ 26 พฤษภาคม 2565
4. โครงการ 𝐀𝐬𝐢𝐚𝐧 𝐇𝐞𝐫𝐛 𝐢𝐧 𝐒𝐩𝐚𝐜𝐞 (𝐀𝐇𝐢𝐒) : ราชพฤกษ์อวกาศ

ขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐและสถาบันการศึกษาทั่วประเทศสมัครเข้าร่วมโครงการราชพฤกษ์อวกาศ เพื่อศึกษาการเจริญเติบโตของ “ต้นราชพฤกษ์ที่ปลูกด้วยเมล็ดที่เคยเก็บรักษาอยู่บนสถานีอวกาศนานาชาติ” เปรียบเทียบกับ “ต้นราชพฤกษ์ที่ปลูกด้วยเมล็ดปกติบนโลก” สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เข้าร่วม ...

อ่านต่อ วันที่ 26 พฤษภาคม 2565
5. งาน AGRITECHNICA ASIA & HORTI ASIA 2022​

กรมส่งเสริมการเกษตร ชวนร่วมงาน AGRITECHNICA ASIA & HORTI ASIA 2022 งานแสดงเทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตรแห่งภูมิภาค และงานแสดงปัจจัยการผลิตทางการเกษตรและนวัตกรรมด้านการปลูกพืชผัก ไม้ผล และดอกไม้แห่งภูมิภาคเอเชีย โดยมี สมาคมการเกษตรเยอรมัน (DLG) และวีเอ็นยู เอเชีย แปซิฟิค เป็นคณะผู้จัดงานในครั้งน ...

อ่านต่อ วันที่ 26 พฤษภาคม 2565
6. อัตราการเก็บภาษีที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

“ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง” ปี 2565 นี้ กระทรวงการคลังพิจารณาจัดเก็บภาษีดังกล่าวเต็มจำนวนเป็นปีแรก หลังจากที่ปรับลดมาเป็นระยะเวลา 2 ปีแล้ว เนื่องจากการลดภาษีในช่วงที่ผ่านมาถือเป็นภาระทางการคลัง แต่การจัดเก็บยังคงเก็บอัตราเดิมตามฐานของปี 2563-2564 ไปถึงปี 2566อัตราการจัดเก็บภาษีที่ดินเพื่อเกษตรกรร ...

อ่านต่อ วันที่ 26 พฤษภาคม 2565
7. กรมข้าว ชูเทคนิค 4 ป. ดันมาตรการ ‘3 เพิ่ม 3 ลด’ ยกระดับทำนาอย่างยั่งยืนและลดโลกร้อน (Thai Rice NAMA)

นายกฤษ อุตตมะเวทิน รองอธิบดีกรมการข้าว ร่วมเปิดงานสื่อมวลสัญจรและพิธีลงนามสัญญาเงินทุนสนับสนุน "เทคโนโลยีการทำนา และมาตรการสนับสนุนทางการเงินเพื่อการทำนาที่ยั่งยืนและลดโลกร้อน" Thai Rice NAMA โดยมีนายไรน์โฮลด์ เอลเกส ผู้อำนวยการองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ประจำประเทศไทย และมาเลเซี ...

อ่านต่อ วันที่ 26 พฤษภาคม 2565
8. เนื้อเทียม: เนื้อสัตว์ทางเลือก อาหารแห่งอนาคต

เนื้อเทียม: เนื้อสัตว์ทางเลือก อาหารแห่งอนาคตแหล่งโปรตีนที่เป็นอาหารของมนุษย์นั้นมีหลากหลาย แหล่งอาหารโปรตีนหลักมาจากสองแหล่ง ได้แก่ โปรตีนจากสัตว์และโปรตีนจากพืช แต่ในอนาคตทรัพยากรอาจหายากและลดน้อยลง ทำให้เริ่มมีการพัฒนาคิดค้นผลิตภัณฑ์อาหารใหม่และอาหารทางเลือกที่เพิ่มมากขึ้นเพื่อรองรับความมั่นคงทา ...

อ่านต่อ วันที่ 26 พฤษภาคม 2565

แจ้งเตือน

1. ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา คลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามัน

ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา คลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามัน (มีผลกระทบตั้งแต่วันที่ 27-30 พฤษภาคม 2565) ฉบับที่ 2 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2565มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย เริ่มมีกำลังแรง ทำให้คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้น โดยบริเวณทะเลอันดามัน มีคลื่นสูง 2 ...

อ่านต่อ วันที่ 27 พฤษภาคม 2565
2. ระวังโรคผลเน่าในลองกอง

สภาพอากาศในช่วงนี้ฝนตกหนักบางแห่ง อุณหภูมิลดลง เตือนผู้ปลูกลองกองในระยะเก็บเกี่ยวผลผลิต ระยะผลอ่อน-แก่ รับมือโรคผลเน่าอาการเริ่มแรกมักพบที่ขั้วผล ลองกองเกิดอาการเน่า และลามลงไปที่ผิวเปลือก เปลือกจะเป็นสีน้ำตาลอ่อนและค่อย ๆ เข้มขึ้น ผลเริ่มนิ่มและเกิดแผลยุบตัว ทำให้ผลหลุดจากขั้ว พบเชื้อราสีขาว หรือ ส ...

อ่านต่อ วันที่ 27 พฤษภาคม 2565
3. เตือนภัยเกษตรกร แอบอ้างโครงการสานฝันสร้างอาชีพ ระบาดหนักที่ภาคอีสาน

นางขนิษฐา ธิติดิลกรัตน์ ปศุสัตว์เขต 3 กรมปศุสัตว์ ทำหนังสือด่วนที่สุด ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 ถึงปศุสัตว์จังหวัดในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 3 ได้แก่ นครราชสีมา บุรีรัมย์ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ สุรินทร์ ยโสธร อำนาจเจริญ ชัยภูมิ เรื่อง แอบอ้างโครงการสานฝันสร้างอาชีพและยกระดับรายได้เกษตรกรตามที่ กรมปศุสัตว์ ได ...

อ่านต่อ วันที่ 24 พฤษภาคม 2565
4. ระวังแมลงหวี่ขาวยาสูบในกะเพรา โหระพา แมงลัก

สภาพอากาศในช่วงนี้อุณหภูมิสูงในเวลากลางวัน และอุณหภูมิต่ำในเวลากลางคืน มีความชื้นในอากาศสูง เตือนผู้ปลูกกะเพรา โหระพา แมงลัก ในระยะ ระยะเก็บเกี่ยว รับมือแมลงหวี่ขาวยาสูบ ตัวอ่อนและตัวเต็มวัยดูดกินน้ำเลี้ยงจากใบ มักพบบริเวณหลังใบ ส่วนกลางของลำต้น นอกจากนี้ยังเป็นพาหะนำเชื้อไวรัส ที่ให้เกิดโรคด่างเหลื ...

อ่านต่อ วันที่ 24 พฤษภาคม 2565