sample image lg

s

ศูนย์สนเทศทางการเกษตรแห่งชาติ

http://thaiagris.lib.ku.ac.th/

ทำหน้าที่รวบรวมและให้บริการสารสนเทศด้านการเกษตรของประเทศไทยและเป็นสมาชิกของเครือข่ายความร่วมมือในระบบสารสนเทศทางการเกษตรนานาชาติ (AGRIS - International Information System for the Agricultural Sciences and Technology) ร่วมกับศูนย์เครือข่าย AGRIS กว่า 240 ศูนย์ทั่วโลก ให้ความร่วมมือในการให้บริการและแลกเปลี่ยน เพื่อให้สารสนเทศด้านการเกษตรของประเทศไทยได้รับการอ้างอิงและใช้ประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าวิจัยในระดับนานาชาติ และเพื่อให้บุคลากรในวงการเกษตรของประเทศไทยได้ใช้ประโยชน์จากสารสนเทศด้านการเกษตรจากทั่วโลก


s

ศูนย์สนเทศทางกระบือนานาชาติ

http://ibic.lib.ku.ac.th/

จัดตั้งขึ้นเมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2524 โดยความสนับสนุนของ ศูนย์พัฒนาการวิจัยระหว่างประเทศ (IDRC) และองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ปัจจุบันดำเนินการโดยสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยให้บริการสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับกระบือ ในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ Buffalo Bulletin วารสารวิชาการ ราย 3 เดือน ในรูปวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ฐานข้อมูลกระบือนานาชาติ ฐานข้อมูลควายไทย บริการสำเนาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับกระบือ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า บริการรวบรวมบรรณานุกรม และจัดทำสาระสังเขป และบริการสืบค้นสารสนเทศด้านกระบือ


s

ศูนย์ประสานงานสารนิเทศ สาขาเกษตรศาสตร์

http://aginc.lib.ku.ac.th/

สำนัก หอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการอำนวยการและประสานงานสารนิเทศทางวิชาการแห่ง ชาติ ให้เป็นผู้รับผิดชอบศูนย์ประสานงานสารนิเทศ สาขาเกษตรศาสตร์ นับตั้งแต่ ธันวาคม 2529 เป็นต้นมา เพื่อดำเนินงานบริหารศูนย์ประสานงานงาน สารนิเทศ สาขาเกษตรศาสตร์ ร่ามกับคณะอนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจากหน่วยงานด้านการเกษตรต่างๆ ภายในประเทศ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ระบบสารนิเทศตามนโยบายและขอบข่ายของศูนย์สารสนนิเทศฯ